Usamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia como usuario. Al hacer clic en cualquier enlace de este sitio web usted nos está dando su consentimiento para la instalación de las mismas en su navegador.
Más información

Cambios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre gestión residuos en poblaciones de menos 200 Hab.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, la Ordenanza de Gestión de Residuos de la Mancomunidad determina que la ciudadanía debe separar los residuos que genera en 5 fracciones: materia orgánica, envases, papel-cartón, vidrio y fracción resto.
En el caso de los restos de poda y jardinería de los entornos rurales del ámbito de la Comarca, se creará Puntos de Acopio y Triturado de restos verdes (PAT) para la gestión “in situ” de los restos verdes. Esta es una forma más eficiente y sostenible de gestionar los residuos que busca reducir las emisiones derivadas de su transporte para el tratamiento.

En las localidades de menos de 200 habitantes, la gestión de los biorresiduos (residuos orgánicos de casa y restos verdes de podas, huerta y jardín) puede y debe hacerse mediante el compostaje. Desde el año 2006, esta Mancomunidad viene impulsando la práctica del compostaje doméstico y comunitario, facilitando los materiales, asesoramiento y formación necesarios para generar compost en casa. Esta práctica es beneficiosa para el medioambiente (evita traslados de residuos), pero también para la población rural que mejorará la
fertilidad de las huertas y jardines con el aporte del compost producido.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha tomado las siguientes determinaciones, referentes a los residuos orgánicos que se generan, y afectan a Olaibar:

Más información cas-eus:

Determinaciones residuos organicos y solicitud informar a concejos OLAIBAR

 

2017-2027 aldirako Nafarroako Hondakinen Planean ezarrita dagoenaren arabera, Mankomunitateko Hondakinak Kudeatzeko Ordenantzak zehazten du herritarrek sortzen dituzten hondakinak 5 frakziotan bereizi behar dituztela: gai organikoak, ontziak, papera-kartoia, beira eta gainerakoen edo errefusaren frakzioa. Iruñerriaren esparruko landa-inguruneetako lorezaintzako eta inauste-lanetako hondakinen kasuan, biztanleen kopurua gorabehera, Mankomunitateak hondakin berdeak metatzeko eta birrintzeko guneak sortuko ditu, hondakin berdeak in situ edo tokian bertan kudeatze aldera. Hondakinak kudeatzeko modu eraginkorragoa eta iraunkorragoa da, eta asmoa da hondakin horiek tratatzeko garraiatzetik eratorritako isurpenak murriztea. Hartara, IMren energia-estrategiarekin koherentzian jokatzen dugu, 2030ean, karbonoari
dagokionez, neutraltasuna lortzea baitugu helburu. 200 biztanletik beherako herrietan, bio-hondakinen kudeaketa (etxeko hondakin organikoak eta inaustelanetako, baratzeko eta lorategiko hondakin berdeak) konpostajearen bidez egin daiteke eta egin behar da.
2006. urteaz geroztik, etxeko eta auzoko konpostajea egitea sustatzen ari da mankomunitate hau, materialak emanez, aholkularitza eta etxean konposta egin ahal izateko beharrezkoa den prestakuntza. Izan ere, jardunbide hau onuragarria da ingurumenerako (hondakinak lekualdatzea ekiditen du), baina baita landa-arloko herritarrentzat ere, egindako konposta erabiltzean baratzeen eta lorategien emankortasuna hobetzea ekartzen
baitu.
Aurretik aipatu den hori guztia aintzat hartuta, Iruñerriko Mankomunitateak erabaki hauek hartu ditu, sortzen diren hondakin organikoei dagozkienak eta zure udalerriari eragiten diotenak: